Obrasci – Račun – Faktura – Otpremnica – Otkupni list

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u .xlsx formatu. Obrasce je moguće prilagoditi specifičnim potrebama ili ubaciti logo firme.

Račun za male poreske obveznike koji nisu u sistemu pdv-a po članu 33. Zakona o PDV:

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn. i 72/2019)

Izdavanje računa

Član 42

Obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

U slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga čije je trajanje duže od godinu dana, obavezno se izdaje periodični račun, s tim što period za koji se izdaje taj račun ne može biti duži od godinu dana.

Obaveza izdavanja računa iz st. 1. i 2. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje), s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV.

Račun naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
6) iznos osnovice;
7) poresku stopu koja se primenjuje;
8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobara i usluga.

Obveznik PDV ne izdaje račun za promet dobara i usluga za koji je rešenjem utvrđena obaveza plaćanja PDV od strane poreskog organa.

ZAKON O TRGOVINI
(“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)

Isprave o robi

Član 29

Trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o: poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broju i datumu izdavanja isprave; nazivu, mernoj jedinici i količini robe; nabavnoj ceni robe; zaduženju za vlastitu robu; prodajnoj ceni robe.

Robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Trgovac je dužan da poseduje i isprave kojima se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu svojstva robe kada je to propisano posebnim propisima.

Isprave iz ovog člana mogu biti u originalu ili kopiji.

Isprave mogu imati formu elektronskog dokumenta.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

(“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) 

Izdavanje računa

Član 12

Trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun.

Račun iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv ili poslovno ime, adresu i podatke koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;
2) podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;
3) prodajnu cenu;
4) datum izdavanja računa;
5) specifikaciju prodajne cene iz člana 76. stav 3. ovog zakona.

Trgovac mora da se pridržava istaknute cene i uslova prodaje.

Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja računa potrošaču.

Zabranjeno je naplaćivanje izdavanja i slanja opomena potrošaču radi naplate dospelih novčanih potraživanja.

Račun iz stava 1. ovog člana sadrži i ostale podatke u skladu sa posebnim propisima.

ZAKON O FISKALNIM KASAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012)

Fiskalni isečak i fiskalni račun

Član 12

Fiskalni isečak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticom.

Fiskalni isečak obavezno sadrži sledeće podatke:

1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;
3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase;
4) naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga;
5) specifikaciju poreskih stopa;
6) iznos poreza po poreskim stopama;
7) ukupan iznos poreza;
8) vrednost prometa po poreskim stopama;
9) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, sredstvo plaćanja (gotovina, ček, kartica), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
10) dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja fiskalnog isečka;
11) redni broj fiskalnog isečka;
12) fiskalni logo.

Fiskalni isečak može sadržati reklamne poruke obveznika.

Ako obveznik promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima vrši na uobičajenim pokretnim tezgama, preko lica koja dolaze na vrata kupcu ili preko putujućih prodavaca, naziv i adresa prodajnog mesta iz stava 2. tačka 1) ovog člana, u smislu ovog zakona, smatra se vozilo sa njegovom registarskom oznakom koje se koristi za takav promet.

Ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi.

Obveznik je dužan da u objektu, odnosno mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge drži kopije izdatih faktura iz stava 5. ovog člana.

Evidentirani promet preko fiskalne kase za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da iskazuje u knjizi dnevnog izveštaja.

Obveznik je dužan da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima izdavanjem posebno propisanog fiskalnog računa u dva primerka, u svim slučajevima neispravnosti fiskalne kase, oduzimanja fiskalne kase od strane Poreske uprave, krađe, uništenja i oštećenja fiskalne kase, kao i u svim ostalim slučajevima propisanim ovim zakonom.
Ako obveznik, u slučaju iz stava 8. ovog člana, u objektu, odnosno na mestu na kome vrši promet ima drugu ispravnu fiskalnu kasu, dužan je da preko ispravne fiskalne kase evidentira svaki ostvaren promet.

Fiskalni račun iz stava 8. ovog člana, obveznik je dužan da čuva najmanje tri godine.

Rok iz stava 10. ovog člana računa se od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je fiskalni račun izdat.

Na osnovu ZAKONA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE, VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE I INSPEKCIJSKOM NADZORU (“Sl. glasnik RS”, br. 39/96, 20/97 i 46/98)

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA 
(“Sl. glasnik RS”, br. 99/2015 i 44/2018 – dr. zakon) 

Član 12

Evidentiranje u Knjizi evidencije vrši se na osnovu verodostojnih isprava (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otkupu, potvrda i dr).

Trgovac – komisionar pored isprava iz stava 1. ovog člana evidentiranje u Knjizi evidencije vrši i na osnovu Obrazaca PKR, PKR-1, KRI i KRI-1.

Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija je u originalu ili kopiji, odnosno u pisanom ili elektronskom obliku.

Isprave koje prate robu sadrže sledeće podatke: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu i PIB isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje, ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca, primaoca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Isprave na osnovu kojih se vrši evidentiranje u Knjizi evidencije pored navedenih podataka sadrže i jediničnu cenu i vrednost robe.

Na osnovu člana 45. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI 
(“Sl. glasnik RS”, br. 123/2012, 86/2015 i 52/2018) 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i računi kod kojih mogu da se izostave pojedini podaci, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa.

1. Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa

Član 2

Obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – u daljem tekstu: Zakon) za:

1) promet dobara i usluga fizičkim licima, sa izuzetkom preduzetnika, koja nisu obveznici PDV;
2) promet dobara i usluga za koji je u skladu sa članom 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno;
3) promet dobara i usluga bez naknade.
4) (brisana)

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, obveznik PDV izdaje račun za promet dobara i usluga bez naknade, i to za:

1) promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;
2) promet dobara i usluga iz člana 6a Zakona;
3) promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu.

Za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana obveznik PDV može da izda račun u skladu sa Zakonom.

Član 3

Kada obveznik PDV u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet dobara i usluga za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja računa po osnovu primljene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Član 4

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 3. Zakona.

Član 4a

Za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, obveznik PDV može da izda račun:
1) pre prijema avansne uplate i izvršenog prometa tih usluga;
2) posle prijema avansne uplate, a pre izvršenog prometa tih usluga.

Račun izdat u skladu sa stavom 1. ovog člana smatra se računom iz člana 42. stav 1. Zakona.

U računu koji je izdat u skladu sa stavom 1. ovog člana ne iskazuje se podatak o datumu prometa usluga.

Član 5

Obveznik PDV koji po osnovu primljene naknade u celokupnom iznosu za određena dobra i usluge preda bonove, kartice i sl, a kojima se plaća vrednost isporučenih dobara i primljenih usluga u momentu prometa, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 1. Zakona.

Član 5a

Obveznik PDV koji je primio naknadu na ime pretplate za isporuku dnevnih novina i serijskih publikacija iz člana 23. stav 2. tač. 8) i 9) Zakona, nezavisno od toga da li je pojedinačna vrednost tih dobara opredeljena ili nije opredeljena, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 1. Zakona.

2. Izostavljanje pojedinih podataka u računu

Član 6

Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke:

1) iz člana 42. stav 4. tač. 9) i 10) Zakona – ako za taj promet ne primenjuje sistem naplate;
2) iz člana 42. stav 4. tačka 9) Zakona – ako za taj promet primenjuje sistem naplate.

Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 7

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 8

Obveznik PDV koji vrši promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, a za koji postoji obaveza plaćanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 9

Obveznik PDV koji vrši prenos celokupne ili dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već navodi podatak o iznosu naknade za taj prenos ako se prenos vrši uz naknadu.

Sastavni deo računa iz stava 1. ovog člana jeste specifikacija dobara i usluga koji čine imovinu, odnosno deo imovine čiji se prenos vrši.

Specifikacija iz stava 2. ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) vrsti i nazivu dobara, odnosno opisu usluga, uključujući i opremu i objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti;
2) osnovici i iznosu PDV za promet dobara i usluga koji bi bio oporeziv PDV, odnosno vrednosti dobara i usluga za promet za koji ne bi postojala obaveza obračunavanja PDV, u slučaju da nije izvršen prenos iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;
3) momentu prve upotrebe opreme i objekata, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti i druge podatke od značaja za ispravku, odnosno naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte, odnosno ulaganja u objekte za vršenje delatnosti.

Ako se prenos celokupne ili dela imovine iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prenosa.

Član 9a

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga u skladu sa članom 6a Zakona, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o iznosu naknade za taj promet.

Ako se promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prometa.

Član 10

Obveznik PDV koji vrši zamenu dobara u garantnom roku u smislu člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, bez naknade, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona.

Ako obveznik PDV naplaćuje naknadu po osnovu zamene dobara u garantnom roku, u računu koji izdaje licu od kojeg naplaćuje naknadu ne iskazuje podatak iz člana 42. stav 4. tačka 9), odnosno tač. 9) i 10) Zakona.

Član 11

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu, osim u slučaju kada vrši promet dobara i usluga fizičkom licu, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Ako se promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana vrši bez naknade (član 2. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika), obveznik PDV izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već navodi podatak o vrednosti tog prometa.

Član 12

Ako obveznik PDV izdaje račun za promet koji je delom oporeziv PDV, a delom ne podleže oporezivanju jer se smatra da je taj deo prometa, u skladu sa Zakonom, izvršen u inostranstvu, za deo prometa koji je oporeziv PDV u računu iskazuje poresku osnovicu za obračunavanje PDV i obračunati PDV, a za deo prometa za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu iskazuje iznos naknade.

Ako obveznik PDV izdaje račun za promet koji je delom oslobođen PDV, a delom ne podleže oporezivanju jer se smatra da je taj deo prometa, u skladu sa Zakonom, izvršen u inostranstvu, u računu odvojeno iskazuje naknadu za deo prometa koji je oslobođen PDV i naknadu za deo prometa za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu.

Član 13

U računu koji se izdaje inostranom primaocu može se izostaviti podatak o PIB-u primaoca računa.

Član 14

Licima koja imaju pravo na refakciju PDV izdaje se račun koji ne sadrži podatak o PIB-u primaoca računa, osim ako se račun izdaje humanitarnoj organizaciji, tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici.

3. Dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa

Član 15

Kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice, a koji naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;
2) mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;
3) nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;
4) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen, odnosno povećan iznos obračunatog PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom;
5) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada, bez PDV-u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV – izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom;
6) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga – u slučaju prometa koji je oslobođen PDV i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;
7) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;
8) broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Dokument iz stava 1. ovog člana izdaje obveznik PDV koji je izdao račun za promet dobara ili usluga u skladu sa čl. 42. i 43. Zakona.

Član 16

Računom, u smislu člana 42. stav 1. Zakona, smatra se i dokument za obračun PDV nadoknade (priznanica) koji obveznik izdaje poljoprivredniku u smislu člana 34. stav 3. Zakona.

Priznanica iz stava 1. ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:

1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV – izdavaoca priznanice;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice;
3) ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara, odnosno vrstu i obim usluga;
5) datum prometa dobara, odnosno usluga;
6) vrednost primljenih dobara, odnosno usluga;
7) iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku.

Član 17

U računu koji izdaje turistička agencija za jedinstvene turističke usluge, umesto podataka iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 10) Zakona, navodi se podatak o ukupnom iznosu naknade za te usluge i napomena da u računu nije iskazan PDV u skladu sa članom 35. Zakona.

Član 18

U računu koji izdaje obveznik PDV za promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, u smislu člana 36. Zakona, umesto podataka iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 10) Zakona, navodi se podatak o prodajnoj ceni dobra i napomena da u računu nije iskazan PDV u skladu sa članom 36. Zakona.

Član 19

U slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora zaključenog sa Republikom Srbijom, njenim organima, organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, naplaćuje jedinstvenu naknadu za promet dobara i usluga koji vrše druga lica, račun za promet tih dobara i usluga izdaje obveznik PDV koji naplaćuje jedinstvenu naknadu, o čemu dostavlja obaveštenje licima koja vrše taj promet u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca.

Jedinstvenom naknadom iz stava 1. ovog člana smatra se naknada koja se naplaćuje za promet dobara i usluga koji vrši više lica.

Član 20

U slučaju avansnog plaćanja, obveznik koji prima avansnu uplatu, a koji po osnovu prijema avansne uplate ima obavezu da obračuna PDV, izdaje račun koji sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
4) osnov za avansno plaćanje;
5) iznos avansne uplate;
6) poresku stopu koja se primenjuje;
7) iznos obračunatog PDV.

U konačnom računu za promet dobara i usluga za koji je primalac avansne uplate poreski dužnik u skladu sa Zakonom, ukupan iznos naknade, bez PDV, primalac avansne uplate umanjuje za iznose avansnih uplata, bez PDV, a iznos PDV koji je obračunat po osnovu ukupnog iznosa naknade umanjuje za iznose PDV koji su obračunati po osnovu avansnih uplata.

Član 21

U slučaju avansnog plaćanja za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, za promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 8. ovog pravilnika, kao i za promet dobara i usluga koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom, obveznik PDV koji prima avansnu uplatu izdaje račun koji sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
4) osnov za avansno plaćanje;
5) iznos avansne uplate;
6) napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje nije obračunat PDV.

Član 22

Obveznik PDV koji, na osnovu zaključenih ugovora, sukcesivno vrši isporuku dobara ili usluga, može da izda jedan račun za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV (datum prometa dobara ili usluga, vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga, iznos osnovice, poreska stopa koja se primenjuje, iznos PDV i napomena o poreskom oslobođenju).

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarski mesec, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje jednom u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje tri puta u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana svakog kalendarskog meseca u poreskom periodu – kalendarskom tromesečju za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

Član 23

Obveznik PDV koji, na osnovu zaključenih ugovora, kontinuirano pruža usluge i za promet tih usluga izdaje periodične račune, kao podatak o obimu usluga iskazuje podatak o vremenskom periodu u kojem su usluge pružene, a kao podatak o vrsti usluga može da iskaže podatak o odredbi ugovora u kojoj su navedene vrste usluga koje se pružaju.

Član 24

Kada obveznik PDV, pored naknade za promet dobara i usluga, naplaćuje i novčana sredstva u ime i za račun drugog lica, u računu koji izdaje za taj promet dobara i usluga iskazuje i podatak o iznosu novčanih sredstava koja naplaćuje u ime i za račun drugog lica.

Član 24a

U računu koji u ime i za račun obveznika PDV – stranog lica izdaje poreski punomoćnik iz člana 10a Zakona, kao podatak o PIB-u iz člana 42. stav 4. tačka 1) Zakona navodi se PIB, odnosno EBS koji je stranom licu dodeljen u Republici Srbiji.

U računu iz stava 1. ovog člana navode se i podaci o poreskom punomoćniku, i to o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu punomoćnika;
2) adresi sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;
3) PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika.

Član 24b

Za promet dobara i usluga koji u Republici Srbiji vrši strano lice koje nije odredilo poreskog punomoćnika, primalac dobara i usluga, kao poreski dužnik, sačinjava interni račun na dan nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona, odnosno na dan kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji, i to:

1) promet dobara i usluga;
2) plaćanje, ako je naknada ili deo naknade plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;
3) izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona, uključujući i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, ako dan kada je strano lice izdalo račun i dan kada je poreski dužnik primio račun nisu u istom poreskom periodu, poreski dužnik sačinjava interni račun u poreskom periodu u kojem je primio račun stranog lica.

Član 25

Fiskalni isečak koji izdaje obveznik koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase, u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, ne smatra se računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona.

Na zahtev kupca dobara, odnosno korisnika usluga, obveznik koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase dužan je da, uz fiskalni isečak, izda i račun koji sadrži podatke iz člana 42. stav 4. Zakona, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Član 26

Računom, u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona, ne smatra se interni račun za isporuke dobara i usluga između poslovnih celina istog obveznika PDV.

Član 27

Kada obveznik PDV potražuje novčana sredstva koja ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona po tom osnovu.

Član 28

Računom, u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona, ne smatra se dokument izdat pre nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona.

Član 29

Obveznik PDV koji prodaje vaučere, bonove, poklon čestitke i sl, kojima njihov imalac plaća vrednost dobara i usluga u momentu prometa, pri čemu u momentu prodaje vaučera, bonova, poklon čestitki i sl. nije poznato koja će dobra i usluge njima biti plaćeni, po osnovu prodaje tih vaučera, bonova, poklon čestitki i sl, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona.

Za otvaranje obrazaca u xlsx formatu preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.