Inspekcijske službe – Južnobački okrug

Nadležnosti područnih jedinica republičkih ministarstava u južnobačkom upravnom okrugu - službe inspekcija:

1. Ministarstvo rada i socijalne politike

Odeljenje inspekcije rada vrši inspekcijske poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor, uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu, utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Sedište odeljenja inspekcije rada za Južnobački upravni okrug je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, I sprat.

Broj telefona: 021/420-075, 021/421-785,


web: www.minrzs.gov.rs


mail: novisad.ir@minrsz.gov.rs

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U okviru ovog ministarstva nalazi se:

• Uprava za zaštitu bilja ima inspektore koji vrše nadzor u oblasti zaštite bilja od zaraznih bolesti i štetočina, kontrole sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu, kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja, proizvodnje i registracije sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja, fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.

Broj telefona:
021/421-826, 021/4726-288,


web: www.minpolj.gov.rs


• Odeljenje vodoprivredne inspekcije vrši nadzor u oblasti politike vodoprivrede, višenamenskog korišćenja voda, vodosnabdevanja izuzev distribucije vode, zaštite od voda, sprovođenja mera zaštite voda i planske racionalizacije potrošnje vode, uređenje vodnih režima.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.

Broj telefona: 021/421-822, 021/420-075 lok. 127 i 128.


web: www.minpolj.gov.rs


Uprava za veterinu obavlja inspekcijske poslove u oblasti zdravstvene zaštite životinja, veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje, registracija i kontrola rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.), kontrola objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu, kontrola proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6,

Broj telefona: 021/427-823, 021/472-5112.


web: www.minpolj.gov.rs


mail: ns.vet.@eunet.rs


Uprava za šume i lov vrši inspekcijski poslove u oblasti: politike šumarstva, očuvanja šuma, unapređenja i korišćenja šuma i divljači, sprovođenja mera zaštite šuma i divljači, kontrole semena i sadnog materijala u šumarstvu.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.

Broj telefona: 021/420-075 lok.129, 143, 145.


web: www.minpolj.gov.rs


3. Ministarstvo trgovine i usluga

Odeljenje tržišne inspekcije ima sledeće odseke:

• Odsek za zaštitu potrošača vrši kontrolu zakona i propisa kojima se uređuju zaštita potrošača, kao i pregled poslovnih prostorija;

Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.

Broj telefona: 021/423-463,


web: www.mtu.gov.rs


mail: rtinovisad@mtu.gov.rs


• Odsek za kontrolu prometa roba i usluga i kontrolu kvaliteta industrijsko – neprehrambenih proizvoda vrši kontrolu zakona i drugih propisa kojima se uređuju uslovi za obavljanje prometa roba i usluga, uključujući sprečavanje nelegalnog prometa roba i usluga, kontrola mernih jedinica, cene i kontrolu kvaliteta industrijsko neprehrambenih proizvoda, utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih i drugih propisanih uslova za obavljanje delatnosti prometa robe i vršenja usluga u prometu robe kada je to uslov za otpočinjanje obavljanja tih delatnosti;

Sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.

Broj telefona: 021/423-463,


web: www.mtu.gov.rs


• Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije vrši nadzor iz delokruga reklamiranja, oglašavanja, neovalšena upotreba robnih i uslužnih žigova i druga dela nelojalne konkurencije, zaštita prava intelektualne svojine, obavljanje delatnosti putem interneta, štampanih i elektronskih medija, pregledanje poslovnih prostorija.

Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Broj telefona: 021/522-791,


web: www.mtu.gov.rs


4. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - Odeljenje turističke inspekcije

Turistički inspektori obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih mera u vršenju nadzora; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

Inspekcijski nadzor turistički inspektori vrše po službenoj dužnosti u vidu stalnog nadzora nad radom pravnih i fizičkih lica koja korisnicima pružaju usluge iz oblasti turizma i ugostiteljstva i to: delatnost putničkih, odnosno turističkih agencija, delatnost turističkih vodiča i animatora, usluge nautičkog turizma, usluge u lovnom, kongresnom, omladinskom i dečijem, i seoskom turizmu, usluge iznajmljivanja vozila, ugostiteljsku delatnost pružanja usluga smeštaja, ishrane i pića u ugostiteljskim objektima, usluge smeštaja i ishrane od strane fizičkih lica i u seoskim turističkim domaćinstvima, naplata boraviše takse; i po prijavama građana – korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga koje se odnose na bespravan rad, neizvršenje ili nekvalitetno izvršenje usluga i dr.

Prijave građana se primaju putem telefona ili u vidu pisanih predstavki, a po njima se postupa po principima prioriteta. Po prijavama se vrši kontrola kompletnog poslovanja prijavljenog subjekta, a ne samo predmeta prijave.

O izvršenoj kontroli i preduzetim merama podnosilac prijave se odmah obaveštava, po pravilu pisanim putem, a ukoliko prijavilac zahteva i putem telefona.

Odeljenje turističke inspekcije ima sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Broj telefona: 021/427-405, 451-255, 520-922.


web: merr.gov.rs


5. Ministarstvo prosvete

Školska uprava vrši nadzor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; koordiniranje stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova; davanje podrške razvojnom planiranju, razvoju predškolskog, školskog i vaspitnog programa i osiguranju kvaliteta obrazovanja; učestvovanje u pripremama plana razvoja obrazovanja i vaspitanja za područje za koje je obrazovanja školska uprava i praćenje njegovog ostvarivanja; održavanje i ažuriranje baze podataka o obrazovanju i vaspitanju i staranje o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva; poslovi u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava za područje za koje je obrazovana školska uprava; ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom u vezi sa obezbeđevanjem sredstava iz budžeta namenjenih za stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Broj telefona: 021/529-223, 529-277,


web: www.mps.sr.gov.rs


6. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Odeljenje upravne inspekcije obuhvata područje južnobačkog, severnobačkog, zapadnobačkog, južnobanatskog, srednjebanatskog, severnobanatskog i sremskog upravnog okruga.

Odeljenje upravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na:

  • upravni nadzor nad primenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti upravne inspekcije;
  • poslove nadzora nad vođenjem matičnih knjiga i ažurnošću biračkih spiskova i druge poslove iz oblasti upravnog nadzora.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.

Broj telefona: 021/66-11-018


web: www.drzavnauprava.gov.rs


7. Ministarstvo zdravlja

Odsek za zdravstvenu inspekciju Novi Sad za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Severnobački, Srednjebanatski, Severnobanatski, Južnobanatski, Zapadnobački, Južnobački i Sremski upravni okrug, sa sedištem u Novom Sadu.

U odsecima za zdravstvenu inspekciju obavljaju se poslovi koji obuhvataju: nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad zakonitošću akata; rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; inspekcijski nadzor neposrednim uvidom u poslovanje, dokumentaciju i postupanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i fizičkih lica u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i drugim pravnim licima koja obavljaju zdravstvenu delatnost, na osnovu koje se ostvaruje zdravstvena zaštita građana; osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse; neposredan uvid u sprovođenje mera naloženih u postupku provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi i druge poslove iz delokruga odseka.

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.

Broj telefona: 021/427-130


web: www.zdravlje.gov.rs


8. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

Inspekcija za zaštitu životne sredine vrši nadzor iz sledećih oblasti: zaštitu životne sredine od zagađivanja; zaštitu i korišćenje prirodnih dobara, resursa i ribarstva; postupanje u slučaju udesa; prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine; izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa; inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje i upotrebe građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom; zajednički inspekcijski pregledi na objektima od značaja za Republiku, zajedno sa drugim inspekcijskim organima; nadzor nad poverenim poslovima Autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama; sačinjavanje i prosleđivanje upravnih akata u okviru ovlašćenja propisanih zakonom i praćenje zakona i drugih propisa iz delokruga rada, iniciranje izmene istih; postupanje po žalbama na rešenje građevinskog inspektora; predlaganje odgovarajućih rešenja u saradnji sa nadležnim unutrašnjim jedinicama; inspekcijski nadzor nad primenom odredaba

Zakona o planiranju i izgradnji iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma i građevine; kontrola donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata, kontrola sprovođenja planova, promena stanja u prostoru i dr.; priprema i vršenje inspekcijskog nadzora nad radom Republičkog geodetskog zavoda u poslovima u oblasti geodezije; obavljanje i drugih poslova iz delokruga Sektora.

9. Inspekcijske službe ministarstva za infrastrukturu

• Inspekcija za puteve (teritorija južnobačkog, zapadnobačkog, severnobačkog, i severnobanatskog upravnog okruga).

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Broj telefona: 021/423-020.


• Inspekcija za drumski saobraćaj (teritorija južnobačkog, severnobačkog, zapadnobačkog, južnobanatskog, srednjebanatskog, severnobanatskog i sremskog upravnog okruga);

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Broj telefona: 021/424-638.


• Inspekcija za železnice (teritorija južnobačkog, severnobačkog, zapadnobačkog, južnobanatskog, srednjebanatskog, severnobanatskog i sremskog upravnog okruga);

Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.

Broj telefona: 021/424-649


• Inspekcija za vodni saobraćaj (područje južnobačkog upravnog okruga);

Sedište je u Novom Sadu, Beogradski kej 11.

Broj telefona: 021/526-684


MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.