APR – Nedobitne Organizacije

Udruženja/savez udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije

Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).

Deo udruženja/saveza udruženja nema svojstvo pravnog lica.

Rad udruženja/saveza udruženja je javan.

Ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja/saveza udruženja.

Upis udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije u Registar je doborovoljan.

Udruženje/savez udruženja stiče status pravnog lica danom upisa u Registar.

Registar udruženja sadrži podatke o udruženju/savezu udruženja i to: redni broj upisa; oblik organizovanja (udruženje ili savez); naziv udruženja, odnosno saveza; skraćeni naziv udruženja, odnosno saveza; sedište i adresa udruženja, odnosno saveza; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja, odnosno saveza; datum osnivanja udruženja, odnosno saveza; privredna i druge delatnosti koje udruženje, odnosno savez neposredno obavlja; lično ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja, odnosno saveza; predviđeno vreme za koje se udruženje, odnosno savez osniva; matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) udruženja, odnosno saveza; članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu; datum donošenja, odnosno izmena i dopuna statuta; podaci o statusnoj promeni; podaci vezani za likvidaciju udruženja, odnosno saveza; podaci vezani za stečaj udruženja, odnosno saveza; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada udruženja, odnosno saveza; zabrana rada udruženja, odnosno saveza i prestanak udruženja, odnosno saveza; broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar; broj i datum donošenja rešenja o promeni podataka u Registru; broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra; napomena.

Predstavništvo stranog udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije

Strano udruženje jeste udruženje sa sedištem u drugoj državi, osnovano po propisima te države radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, a čije delovanje nije usmereno na sticanje dobiti, kao i međunarodno udruženje ili druga strana, odnosno međunarodna nevladina organizacija koja ima članove koji su se na dobrovoljnoj osnovi povezali radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja koji nije usmeren na sticanje dobiti.

U Registar stranih udruženja se upisuju podaci o predstavništvu, kancelariji i drugog organizacionog oblika stranog ili međunarodnog nevladinog nedobitnog udruženja koje ima sedište na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: predstavništvo), ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno.

Predstavništvo stranog udruženja može da deluje na teritoriji Republke Srbije nakon upisa u Registar stranih udruženja.

Registar stranih udruženja sadrži podatke o predstavništvu stranog udruženja i to: redni broj upisa; naziv stranog udruženja; skraćeni naziv stranog udruženja; država u kojoj je strano udruženje osnovano; sedište stranog udruženja u državi u kojoj je osnovano; naziv predstavništva stranog udruženja; adresa sedišta predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji; adresa sedišta ogranaka predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji; vreme za koje je predstavništvo stranog udruženja osnovano; ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje stranog udruženja u Republici Srbiji, prebivalište i jedinstveni matični broj građana ako se radi o državljaninu Republike Srbije, odnosno boravište u Republici Srbiji i broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave ako se radi o stranom državljaninu; matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) predstavništva stranog udruženja u Republici Srbiji; ciljevi stranog udruženja; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada predstavništva stranog udruženja; zabrana rada predstavništva stranog udruženja; broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar; broj i datum donošenja rešenja o promeni podataka u Registru; broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra; napomena.

Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta

Zakon o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 24/2011, od 04.04.2011. godine), stupio je na snagu 12.04.2011. godine.

Na osnovu ovog zakona Agencija za privredne registre vodi Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu Registar), kao povereni posao Ministarstva za omladinu i sport.

Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta počeo je sa radom 23. septembra 2011. godine, u skladu sa odredbom člana 194. Zakona o sportu (Sl.glasnik 24/2011 od 04.04.2011 godine).

Dana 01.02.2012. godine, počinje da se primenjuje Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl.glasnik RS“, broj 99/2011). Zakonom o sportu je propisano da se na postupak registracije sportskih organizacija primenjuje Zakon kojim se vrši registracija privredih subjekata. Na osnovu ovih odredbi na postupak registracije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, od 01.02.2012. godine, se primenjuju odredbe novog zakona.

Svi postupci koji su započeti pre 01.02.2012. godine, završiće se na način propisan odredbama Zakona o sportu i Zakona o registraciji privrednih subjekata.

Na postupak registracije sportskih udruženja u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, primenjuju se sledeći propisi:

  • Zakon o sportu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2011)
  • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“ broj 99/2011)
  • Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011)
    Uredba o Klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 54/2010)ž
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta („Sl. glasnik RS“ broj 24/2011)
  • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl.glasnik RS“, broj 5/2012) – čl. 35. – 40

Predmet registracije:

Obavezni podaci: oblik organizovanja (udruženje, društvo, granski savez, teritorijalni savez, stručno udruženje, druga udruženja i savezi u oblasti sporta); naziv; sedište i adresa; grana sporta; datum upisa u Registar; podaci o zastupniku – ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja; matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB); broj računa u banci; izmene i dopune statuta; predviđeno vreme za koje se udruženje, društvo, odnosno savez osniva; članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu; zabeleška pokretanja postupka za zabranu rada; zabeleška zabrane rada; podaci o statusnoj promeni; podaci o likvidaciji; podaci o stečaju; kontakt podaci (broj telefona, faksa i internet adresa); broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar.

Fakultativni podaci u Registru:
skraćeni naziv; naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine; naziv u prevodu na strani jezik; naziv, sedište i adresu ogranka i podatke o zastupniku ogranka; zabeleške podataka od značaja za pravni promet

Objava dokumenata na internet strani APR:
– statut
– izmene i dopune statuta (prečišćen tekst)

Upis u Registar zadužbina i fondacija i predstavništava stranih zadužbina i fondacija

Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Sl.glasnik RS“ broj 88/2010), uređuje se upis zadužbina i fondacija u Registar zadužbina i fondacija koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu Agencija), kao povereni posao Ministarstva kulture. Takođe, propisan je i postupak upisa predstavništava stranih zadužbina i fondacija u Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija.

Zakon je počeo da se primenjuje 01.03.2011. godine. Zadužbine fondacije i fondovi osnovani i upisani u registre prema Zakonu o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Sl.glasnik SRS“ broj 59/89), nastavljaju sa radom kao zadužbine i fondacije, s tim što su dužni da u roku od godinu dana (do 01.03.2012. godine), usklade svoj statut i druge opšte akte sa novim zakonomi predaju prijavu usklađivanja Agenciji. Ako ne predaju prijavu za upis usklađivanja i propisanu dokumentaciju u ovom roku prestaju sa radom. Fondovi od dana početka primene ovog zakona nastavljaju sa radom pod nazivom po kojim su upisani u registar, kao fondacije.

Zadužbine i fondacije stiču svojstvo pravnog lica upisom u Registar i ne mogu otpočeti sa delovanjem pre upisa u Registar. Predstavništvo strane zadužbine i fondacije može da obavlja svoju delatnost na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar.

Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija

Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Sl.glasnik RS“ broj 88/2010), uređuje se upis predstavništava stranih zadužbina i fondacija u Registar zadužbina i fondacija koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu Agencija), kao povereni posao Ministarstva kulture. U ovaj Registar vrši se upis predstavništava stranih zadužbina i fondacija čije je sedište na teritoriji Republike Srbije.

Zakon je počeo da se primenjuje 01.03.2011. godine. Predstavništva stranih zadužbina i fondacija koje su otpočele sa delovanjem na teritoriji Republike Srbije pre početka primene ovog zakona dužne su da svoje delovanje usaglase sa ovim zakonom i podnesu prijavu za upis u Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija u roku od 12 meseci od dana početka primene ovog zakona (do 01.03.2012. godine).Predstavništva koja ne podnesu prijavu za upis u Registar u propisanom roku ne mogu više delovati na teritoriji Republike Srbije.

Predstavništva stranih zadužbina i fondacija nemaju svojstvo pravnog lica.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.

MojKnjigovođa.rs koristi kolačiće kako bi pružio najbolje iskustvo svakom korisniku naših internet stranica. Nastavkom korišćenja našeg web sajta, slažete se sa upotrebom kolačića (Cookies). Više informacija ovde.