MOJE FAKTURE

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u xls formatu. Obrasce je moguće prilagoditi specifičnim potrebama ili ubaciti logo firme (restoran, bar, kafana, kafić, poslastičarnica i slično)

Šank lista - Obrazac DPU -  List dnevnog prometa ugostitelja - za piće sa formulama

Šank lista - Obrazac DPU -  List dnevnog prometa ugostitelja - za piće i hranu sa formulama


Šank lista - Obrazac DPU -  List dnevnog prometa ugostitelja - prazna - 1 strana


Šank lista - Obrazac DPU -  List dnevnog prometa ugostitelja - prazna - 2 strane


U Obrascima sa formulama popuniti kolonu 5, 6, 8 i 10, a kolone 7, 9, 11 i 13 (žute) se automatski popunjavaju.

U nastavku Vam dajemo izvod iz propisa koji regulišu vođenje Obrasca DPU.Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

2.5.Sastavljanje evidencije DPU - List dnevnog prometa ugostitelja

Član 9.

Evidenciju DPU - List dnevnog prometa ugostitelja, vode preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.
Preduzetnici – obveznici PDV obračunavaju PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, po propisanoj stopi.
Obrazac DPU popunjava se najkasnije pre početka rada, narednog dana za prethodni dan.
U obrazac DPU, podaci se unose na sledeći način:
1) u kolonu 1 - redni broj;
2) u kolonu 2 - naziv jela i pića ;
3) u kolonu 3 - propisana stopa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;
4) u kolonu 4 - jedinica mere (litar, kilogram, flaša, čaša, porcija, komad i dr.);
5) u kolonu 5 - stanje zaliha jela i pića iz prethodnog radnog dana;
6) u kolonu 6 - nabavljene količine jela i pića u toku dana;
7) u kolonu 7 - zbir iznosa iz kol. 5 i 6;
8) u kolonu 8 - unose se zalihe jela i pića na kraju radnog dana, koje se utvrđuju popisom;
9) u kolonu 9 - utrošene količine jela i pića kao razlika iznosa iz kol. 7 i 8;
10) u kolonu 10 - prodajna cena robe po jedinici mere sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;
11) u kol. 11 i 12 - ostvareni promet od usluga konzumiranja pića odnosno jela na licu mesta;
13) u kolonu 13 - prodajna vrednost nabavljenih količina jela i pića sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, koja se dobija množenjem iznosa iz kolone 6 sa iznosom iz kolone 10.
U gornjem desnom uglu obrasca evidencije DPU upisuje se redni broj pod kojim je izvršeno knjiženje u poslovnoj knjizi PK-1.

 

Za otvaranje ovih obrazaca preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.