MOJE FAKTURE

Nadležnosti područnih jedinica republičkih ministarstava u južnobačkom upravnom okrugu 
- službe inspekcija:

1. Ministarstvo rada i socijalne politike

• Odeljenje inspekcije rada vrši inspekcijske poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor, uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu, utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom. 
Sedište odeljenja inspekcije rada za Južnobački upravni okrug je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, I sprat.
 Broj telefona: 021/420-075, 021/421-785,
 
web: www.minrzs.gov.rs 
mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U okviru ovog ministarstva nalazi se:

Uprava za zaštitu bilja ima inspektore koji vrše nadzor u oblasti zaštite bilja od zaraznih bolesti i štetočina, kontrole sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu, kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja, proizvodnje i registracije sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja, fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.
Broj telefona: 021/421-826, 021/4726-288, 
web: www.minpolj.gov.rs

Odeljenje vodoprivredne inspekcije vrši nadzor u oblasti politike vodoprivrede, višenamenskog korišćenja voda, vodosnabdevanja izuzev distribucije vode, zaštite od voda, sprovođenja mera zaštite voda i planske racionalizacije potrošnje vode, uređenje vodnih režima.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.
Broj telefona: 021/421-822, 021/420-075 lok. 127 i 128.
web: www.minpolj.gov.rs

Uprava za veterinu obavlja inspekcijske poslove u oblasti zdravstvene zaštite životinja, veterinarsku i sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje, oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja, embriona i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje, registracija i kontrola rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.), kontrola objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu, kontrola proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6,
 broj telefona: 021/427-823, 021/472-5112. 
web: www.minpolj.gov.rs 
mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Uprava za šume i lov vrši inspekcijski poslove u oblasti: politike šumarstva, očuvanja šuma, unapređenja i korišćenja šuma i divljači, sprovođenja mera zaštite šuma i divljači, kontrole semena i sadnog materijala u šumarstvu.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10, II sprat.
Broj telefona: 021/420-075 lok.129, 143, 145.
web: www.minpolj.gov.rs

Poljoprivredna inspekcija vrši nadzor iz sledećih oblasti:
1. kontrola poljoprivrednog zemljišta:
2. kontrola isplate podsticajnih sredstava u poljoprivredi i za stočarstvo:
3. kontrola kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i kontrolu organske proizvodnje:
4. kontrola iz oblasti alkohola, alkoholnih i bezalkoholnih pića.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
Broj telefona: 021/529-783;
fax:021/421-822, 

web:www.minpolj.gov.rs


3. Ministarstvo trgovine i usluga

Odeljenje tržišne inspekcije ima sledeće odseke:

Odsek za zaštitu potrošača vrši kontrolu zakona i propisa kojima se uređuju zaštita potrošača, kao i pregled poslovnih prostorija; 
Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
Broj telefona: 021/423-463, 
web: www.mtu.gov.rs 
mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odsek za kontrolu prometa roba i usluga i kontrolu kvaliteta industrijsko – neprehrambenih proizvoda vrši kontrolu zakona i drugih propisa kojima se uređuju uslovi za obavljanje prometa roba i usluga, uključujući sprečavanje nelegalnog prometa roba i usluga, kontrola mernih jedinica, cene i kontrolu kvaliteta industrijsko neprehrambenih proizvoda, utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih i drugih propisanih uslova za obavljanje delatnosti prometa robe i vršenja usluga u prometu robe kada je to uslov za otpočinjanje obavljanja tih delatnosti; 
Sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
Broj telefona: 021/423-463, 
web: www.mtu.gov.rs

Odsek za sprečavanje nelojalne konkurencije vrši nadzor iz delokruga reklamiranja, oglašavanja, neovalšena upotreba robnih i uslužnih žigova i druga dela nelojalne konkurencije, zaštita prava intelektualne svojine, obavljanje delatnosti putem interneta, štampanih i elektronskih medija, pregledanje poslovnih prostorija.
Sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
Broj telefona: 021/522-791, 
web: www.mtu.gov.rs

4. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - Odeljenje turističke inspekcije

Turistički inspektori obavljaju poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva i preduzimanje propisanih mera u vršenju nadzora; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje ugostiteljske delatnosti; Inspekcijski nadzor turistički inspektori vrše po službenoj dužnosti u vidu stalnog nadzora nad radom pravnih i fizičkih lica koja korisnicima pružaju usluge iz oblasti turizma i ugostiteljstva i to: delatnost putničkih, odnosno turističkih agencija, delatnost turističkih vodiča i animatora, usluge nautičkog turizma, usluge u lovnom, kongresnom, omladinskom i dečijem, i seoskom turizmu, usluge iznajmljivanja vozila, ugostiteljsku delatnost pružanja usluga smeštaja, ishrane i pića u ugostiteljskim objektima, usluge smeštaja i ishrane od strane fizičkih lica i u seoskim turističkim domaćinstvima, naplata boraviše takse; i po prijavama građana – korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga koje se odnose na bespravan rad, neizvršenje ili nekvalitetno izvršenje usluga i dr. Prijave građana se primaju putem telefona ili u vidu pisanih predstavki, a po njima se postupa po principima prioriteta. Po prijavama se vrši kontrola kompletnog poslovanja prijavljenog subjekta, a ne samo predmeta prijave. O izvršenoj kontroli i preduzetim merama podnosilac prijave se odmah obaveštava, po pravilu pisanim putem, a ukoliko prijavilac zahteva i putem telefona.
Odeljenje turističke inspekcije ima sedište u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina6.
 Broj telefona: 021/427-405, 451-255, 520-922.
 web: merr.gov.rs


5. Ministarstvo prosvete

Školska uprava vrši nadzor za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; koordiniranje stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova; davanje podrške razvojnom planiranju, razvoju predškolskog, školskog i vaspitnog programa i osiguranju kvaliteta obrazovanja; učestvovanje u pripremama plana razvoja obrazovanja i vaspitanja za područje za koje je obrazovanja školska uprava i praćenje njegovog ostvarivanja; održavanje i ažuriranje baze podataka o obrazovanju i vaspitanju i staranje o nesmetanom protoku podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema Ministarstva;
poslovi u vezi sa finansiranjem indirektnih korisnika budžetskih sredstava za područje za koje je obrazovana školska uprava; ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom u vezi sa obezbeđevanjem sredstava iz budžeta namenjenih za stručno usavršavanje zaposlenih u ustanovama i drugi poslovi u skladu sa zakonom.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
Broj telefona: 021/529-223, 529-277, 

web: www.mps.sr.gov.rs

6. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Odeljenje upravne inspekcije obuhvata područje južnobačkog, severnobačkog, zapadnobačkog, južnobanatskog, srednjebanatskog, severnobanatskog i sremskog upravnog okruga. Odeljenje upravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na:
◦ upravni nadzor nad primenom zakona i drugih propisa iz nadležnosti upravne inspekcije;
◦ poslove nadzora nad vođenjem matičnih knjiga i ažurnošću biračkih spiskova i druge poslove iz oblasti upravnog nadzora.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
Broj telefona: 021/66-11-018.
web: www.drzavnauprava.gov.rs

7. Ministarstvo zdravlja

Odsek za zdravstvenu inspekciju Novi Sad za područnu jedinicu širu od područja upravnog okruga za Severnobački, Srednjebanatski, Severnobanatski, Južnobanatski, Zapadnobački, Južnobački i Sremski upravni okrug, sa sedištem u Novom Sadu.
U odsecima za zdravstvenu inspekciju obavljaju se poslovi koji obuhvataju: nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad zakonitošću akata; rešavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku, izricanje upravnih mera i podnošenje prijava nadležnim pravosudnim organima; inspekcijski nadzor neposrednim uvidom u poslovanje, dokumentaciju i postupanje zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i fizičkih lica u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i drugim pravnim licima koja obavljaju zdravstvenu delatnost, na osnovu koje se ostvaruje zdravstvena zaštita građana; osnivanje i prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse; neposredan uvid u sprovođenje mera naloženih u postupku provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi i druge poslove iz delokruga odseka.
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 10.
Broj telefona: 021/427-130, 
web: www.zdravlje.gov.rs

8. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

Inspekcija za zaštitu životne sredine vrši nadzor iz sledećih oblasti: zaštitu životne sredine od zagađivanja; zaštitu i korišćenje prirodnih dobara, resursa i ribarstva; postupanje u slučaju udesa; prilagođavanje rada inspekcije za zaštitu životne sredine na svim nivoima u Republici Srbiji zahtevima Evropske Unije u cilju sprovođenja Preporuke Saveta Evrope i Skupštine Evrope o Minimalnim kriterijumima za inspekciju zaštite životne sredine; izradu izveštaja i evidencija o sprovođenju inspekcijskog nadzora; učešće u pripremi stručnih osnova u izradi propisa; inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje i upotrebe građevinskih objekata od značaja za Republiku u okviru delokruga utvrđenog zakonom; zajednički inspekcijski pregledi na objektima od značaja za Republiku, zajedno sa drugim inspekcijskim organima;nadzor nad poverenim poslovima Autonomnoj pokrajini i lokalnim samoupravama; sačinjavanje i prosleđivanje upravnih akata u okviru ovlašćenja propisanih zakonom i praćenje zakona i drugih propisa iz delokruga rada, iniciranje izmene istih; postupanje po žalbama na rešenje građevinskog inspektora; predlaganje odgovarajućih rešenja u saradnji sa nadležnim unutrašnjim jedinicama; inspekcijski nadzor nad primenom odredaba Zakona o planiranju i izgradnji iz oblasti prostornog planiranja, urbanizma i građevine; kontrola donetih prostornih planova, urbanističkih planova, urbanističkih projekata, kontrola sprovođenja planova, promena stanja u prostoru i dr.; priprema i vršenje inspekcijskog nadzora nad radom Republičkog geodetskog zavoda u poslovima u oblasti geodezije; obavljanje i drugih poslova iz delokruga Sektora.

9. Inspekcijske službe ministarstva za infrastrukturu

Inspekcija za puteve (teritorija južnobačkog, zapadnobačkog, severnobačkog, i severnobanatskog upravnog okruga).
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
Broj telefona: 021/423-020.
Inspekcija za drumski saobraćaj (teritorija južnobačkog, severnobačkog, zapadnobačkog, južnobanatskog, srednjebanatskog, severnobanatskog i sremskog upravnog okruga);
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
Broj telefona: 021/424-638.
Inspekcija za železnice (teritorija južnobačkog, severnobačkog, zapadnobačkog, južnobanatskog, srednjebanatskog, severnobanatskog i sremskog upravnog okruga); 
Sedište je u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6.
Broj telefona: 021/424-649.
Inspekcija za vodni saobraćaj (područje južnobačkog upravnog okruga);
Sedište je u Novom Sadu, Beogradski kej 11.
Broj telefona: 021/526-684.